Po predchádzajúcej novele Obchodného zákonníka, vznikli spoločnostiam nové registračné povinnosti. Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra musia do 30. septembra 2022 zabezpečiť (podať návrh na) zápis identifikačných údajov fyzickej osoby, t. j. rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu alebo pobytového preukazu pri cudzincoch, ktorým nebolo pridelené rodné číslo. 
Konkrétne ide o identifikačné údaje týkajúce sa:

• spoločníkov (vrátane akcionárov), 
• štatutárnych orgánov (konateľov) alebo členov štatutárnych orgánov, 
• vedúcich organizačných zložiek podnikov, 
• prokuristov, 
• členov dozorného orgánu, 
• likvidátorov, 
• správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov, 
• vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Podať návrh na zápis identifikačných údajov fyzickej osoby, t. j. rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu treba elektronicky cez slovensko.sk
Priložte aj kópiu dokladu k žiadosti.