Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klienta spojené s objednávkou a predajom produktov, v súvislosti s Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení.

 

2. Na právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa vzťahujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

3. Výklad pojmov:

 

A) Prevádzkovateľ – spoločnosť NEPLAT-POKUTY s.r.o., so sídlom Bankovská 1909/29, 091 01Stropkov, IČO: 51 244 756, DIČ: 2120644977, číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 2535 4380 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ v rôznych gramatických tvaroch)

 

B) Klient – právnická osoba, alebo fyzická osoba s prideleným IČO-m (ďalej len „Klient“ v rôznych gramatických tvaroch).

 

C) Zmluvná strana alebo Zmluvné strany – sú Prevádzkovateľ a Klient samostatne, spolu alebo v akejkoľvek možnej ich kombinácii.

 

D) VOP – dokument upravujúci právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

 

E) Objednávka – Objednanie spoplatnených produktov Klienta u Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického/diaľkového obchodu, ktorý prevázdkuje Prevádzkovateľ.

 

F) Reklamácia – uplatnenie zodpovednosti za vady produktov Klienta u Prevádzkovateľa.

 

G) Produkt – poskytnutie služby Prevádzkovateľa Klientovi, alebo Klientom zakúpený vzor dokumentu z webovej stránky www.zrusene-pokuty.sk

 

H) Vzor dokumentu – dielo vytvorené Prevádzkovateľom, spadajúce pod Zákon č. 185/2015 Z. z. (ďalej Autorský zákon) v platnom znení, alebo dielo dodané Prevádzkovateľom z verejne dostupných, alebo iných zdrojov.

 

I) Poukážka – je listinný certifikát, vyjadrený v určitej peňažnej hodnote a ktorý možno využiť pri hradení produktov od Prevádzkovateľa.

 

J) Hardvérové zariadenie – je zariadenie, do ktorého si Klient môže stiahnuť zakúpený produkt. Ide predovšetkým o počítač, tablet, laptop, mobilný telefón a iné podobné zariadenia, ktoré má klient k dispozícii.

 

K) Príslušné právne predpisy – predstavujú všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, a to najmä zákony, podzákonné normy a predpisy.

 

4. Medzi Prevádzkovateľom a Klientom nie sú okrem predmetného Zmluvného vzťahu, ako je uvedené v týchto VOP, žiadne iné právne vzťahy. Tak Prevádzkovateľ, ako aj Klient sú posudzovaní ako nezávislí účastníci hospodárskeho trhu.

 

5. K obchodnému vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom dochádza po objednávke a zaplatení za požadovaný produkt Klientom a následným dodaním produktu Prevádzkovateľom Klientovi, v lehote do troch pracovných dní, v elektronickej forme, na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Pri platbe kartou je zvyčajne produkt dodávaný Klientovi okamžite po zaplatení, v elektronickej forme, na emailovú adresu uvedenú v objednávke, najneskôr však do troch pracovných dní. Dodanie produktu je splnené vtedy, ak Prevádzkovateľ zašle objednaný produkt do emailovej schránky uvedenej Klientom v objednávke vo forme odkazu na objednaný produkt. Klient má následne po kliknutí na daný odkaz možnosť si objednaný produkt stiahnuť do svojho hardvérového zariadenia. Klient má možnosť stiahnutia zakúpeného produktu jeden krát. Po využití tejto možnosti odkaz na objednaný produkt expiruje.

 

6. Prevádzkovateľ môže Klientovi pri platbe poskytnúť formou poukážky zľavu z objednaných produktov.

 

7. Klient má možnosť v procese uskutočnenia objednávky objednať si aj viac produktov naraz, v rámci jednej objednávky.

 

8. Prevádzkovateľ určuje možnosti a spôsob platby za ponúkané produkty. Klient má právo voľby.

 

9. Ak si Klient zvolil možnosť platby cez bankový prevod, tak sumarizáciu, potvrdenie objednávky Prevádzkovateľ doručí Klientovi pred uskutočnením platby a po uhradení mu bude doručená faktúra na elektronickú adresu, ktorú Klient zadal pri objednávke.

 

10. Ak si Klient zvolil možnosť platby platobnou kartou, tak sumarizáciu, potvrdenie objednávky Prevádzkovateľ doručí Klientovi pred uskutočnením platby a po uhradení mu bude doručená faktúra na elektronickú adresu, ktorú Klient zadal pri objednávke.

 

11. Cenu za produkty (výslednú sumu) je Klient povinný uhradiť vopred, po vygenerovaní ním zadanej objednávky formou uskutočnenia bezhotovostnej platby, alebo priamym vkladom Klienta na číslo bankového účtu Prevádzkovateľa, ak sa na takom spôsobe zmluvné strany dohodnú.

 

12. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nesprávne vyplnené identifikačné údaje Klienta, z čoho môže plynúť nedodanie objednaného produktu.

 

13. Ceny jednotlivých produktov sú zverejnené vopred, pred objednávkou, pri každom produkte zvlášť a sú pre Prevádzkovateľa a Klienta záväzné.

 

14. Klient súhlasí s tým, že po uskutočnení objednávky a tiež po dodaní produktu, od zmluvy nie je možné odstúpiť.

 

15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje v ojedinelých prípadoch právo na nedodanie objednaného produktu (zásahy vyššej moci, technické prekážky na strane Prevádzkovateľa, podozrenie zo zneužitia produktov na trestnú, alebo obdobnú činnosť a pod.). Ak na strane Klienta už došlo k zaplateniu objednaných produktov a zo strany Prevádzkovateľa nemôže dôjsť k plneniu, Prevádzkovateľ vráti späť zaplatenú kúpnu cenu Klientovi.

 

16. Prevádzkovateľ si uplatňuje právo jednostranne meniť ceny a obsah ponuky produktov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.zrusene-pokuty.sk. Upravené ceny sa nevzťahujú na už Klientom objednané produkty.

 

17. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržité zverejnenie ponuky produktov a ich sústavnú dostupnosť.

 

18. Prevádzkovateľ ponúka produkty v štandardných formátoch, pre bežne dostupné hardvérové zariadenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, že Klient po zakúpení, dodaní a stiahnutí produktu nevie predmetný produkt zobraziť, prezerať, alebo inak modifikovať.

 

19. Prevádzkovateľ nenesie voči Klientovi, ani voči akejkoľvek tretej strane žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, alebo nepriame škody (vrátane ušlého zisku) spôsobené nesprávnym použitím zakúpeného produktu. Produkty – vzory dokumentov nie sú prispôsobené osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať. Uvedené vzory dokumentov slúžia ako informatívny nástroj k vytvoreniu individuálneho žiadaného dokumentu. Obsah všetkých zakúpených vzorov je jedinečný a nie je možné ho použiť pre ďalšie prípady. Klient za svoje rozhodnutia a konanie zodpovedá v plnom rozsahu.

 

20. Obsah zakúpených vzorov dokumentov z webovej stránky www.zrusene-pokuty.sk je chránený Autorským zákonom v platnom znení. 

 

21. Prevádzkovateľ umožňuje Klientovi používať zakúpené vzory dokumentov výhradne pre osobnú potrebu Klienta s možnosťou úprav, alebo iných modifikácii.

 

22. Klient sa zaväzuje uchovať zakúpené vzory a neposkytnúť ich tretej strane. Ak zakúpené vzory dokumentov Klient postúpi tretej strane, bez súhlasu Prevádzkovateľa, Klient súhlasí s tým, že zaplatí Prevádzkovateľovi ,,odškodné” vo výške stonásobku kúpnej ceny na účet Prevádzkovateľa, v prípade preukázania takéhoto konania Klienta. Prevádzkovateľ toto plnenie uvedené v predchádzajúcej vete nemusí požadovať.

 

23. Klient zodpovedá za škodu vzniknutú Prevádzkovateľovi, ktorú Klient spôsobil svojím úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou, ktorá vznikla v súvislosti s nákupom produktov. Klient sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu za predpokladu, že túto svoju škodu Prevádzkovateľ bez akýchkoľvek pochybností preukázal. V prípade, keď Klient odmieta nahradiť Prevádzkovateľovi škodu alebo neakceptuje jej preukázanú výšku, Prevádzkovateľ je oprávnený obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

 

24. Klient je oprávnený uplatňovať voči Prevádzkovateľovi nároky z vád, ktoré mal produkt v čase jeho dodania, a tiež je oprávnený nárokovať si odstránenie vady.

 

25. Ak Klient zistí vadu produktu, je oprávnený podať písomnú reklamáciu zakúpených vzorov dokumentov výlučne na emailovej adrese Prevádzkovateľa, uvedenej v kontaktných údajoch (konkrétne: info@zrusene-pokuty.sk). Reklamáciu si môže Klient uplatniť u Prevádzkovateľa len na vzor dokumentu, ktorý bol v čase dodania chybný. Vzor dokumentu sa považuje za chybný, ak v čase dodania nie je v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Reklamáciu si klient môže uplatniť do 3 dní od dodania produktu.

 

26. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Spôsob vybavenie reklamácie je na Prevádzkovateľovi.

 

27. Na uzatvorené obchodné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom sa vzťahujú VOP platné a účinné v čase daného obchodného vzťahu.

 

28. V prípade, že niektoré z ustanovení VOP sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP. V takomto prípade Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu nahradí neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným ustanovením v čase jeho prijatia.

 

29. Prevádzkovateľ a Klient súhlasia, že akékoľvek doručovanie písomnosti medzi nimi v súvislosti s plnením ich práv a povinností sa bude vykonávať vždy elektronickou poštou.

 

30. Orgán dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Bajkalská 21/A 827 99  Bratislava.

31. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.11.2018.