Všeobecné obchodné podmienky (VOP) predstavujú určitý zmluvný dokument, ktorý bližšie špecifikuje formu obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri obchodnom vzťahu medzi podnikateľmi sa podmienky odvíjajú najmä z Obchodného zákonníka, kde majú podnikatelia pri uzatváraní v pomerne veľkú zmluvnú voľnosť.

Obchodné vzťahy podnikateľ – spotrebiteľ upravujú okrem iných aj Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľa a v týchto prípadoch je spotrebiteľovi poskytovaná zvýšená miera právnej ochrany, nakoľko spotrebiteľ je považovaný za slabšiu zmluvnú stranu.

Ak je vaše podnikanie založené na predaji na diaľku (napríklad: predaj cez sociálne siete, e-mail, telefón, e-shop a pod.), tak zákon ukladá splniť si voči spotrebiteľovi informačné povinnosti ešte pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku.


Predaj na diaľku:

Zmluvou uzavretou na diaľku sa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Informačné povinnosti pri zmluvách na diaľku si voči spotrebiteľom môžete najlepšie splniť tak, že ich zahrniete do obchodných podmienok, ale dbajte, aby ste nezabudli na nič, nakoľko kontroly internetových obchodov sa stupňujú (napr. Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj počas pandemického COVID-19 roka 2020 vykonal o vyše 240% kontrol viac, v porovnaní s rokom 2019. Zdroj: Rozhodnutie č. 04/2020BB).

Pozor na dokumenty ,,zadarmo“!

Veci zadarmo sú častokrát najdrahšie. Ak sa snažíte ušetriť na dokumentoch a stiahnete si ich vzor zdarma, len riskuje to, že po kontrole nakoniec zaplatíte omnoho viac, a to na pokute. Je preto vhodné si tieto stiahnuté dokumenty dať overiť odborníkom, alebo sťahovať si vzory dokumentov len odborne vypracované. Práve také nájdete na našom webe.

Vo všeobecnosti podľa SOI sú najčastejšími nedostatkami napr.:
– neinformovanie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy,
– nepoučenie spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,
– neuvedenie platobných a dodacích podmienok,
– neinformovanie spotrebiteľa o prípadoch, kedy stráca právo odstúpiť od zmluvy,
– neuvedenie celkovej ceny tovaru alebo služby vrátane DPH a ostatných daní,
– neinformovanie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služieb,
– neuvedenie informácií o tom, že náklady na vrátenie tovaru predajcovi pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) sa tiež svojou činnosťou každým rokom intenzívnejšie zameriava na nekalé obchodné praktiky predávajúceho voči spotrebiteľom, ale aj na nerovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľom – diskrimináciu spotrebiteľa.

SOI považuje za nekalú obchodnú praktiku najmä klamlivé konanie, klamlivé opomenutie konania a agresívne obchodné praktiky. Tiež zákon o ochrane spotrebiteľa popisuje kedy sa obchodná praktika považuje za klamlivú – ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa.


SOI vo svojej výročnej správe za rok 2020 uvádza príklady nekalých obchodných praktík, zistených pri kontrole v internetových obchodoch, vyberáme nasledovné:
,, – predávajúci nedodržal lehotu, do ktorej sa zaviazal dodať tovar, čím došlo ku klamlivému konaniu vo vzťahu k hlavnému znaku produktu, konkrétne vo vzťahu k dodacej lehote tovaru,
– predávajúci uviedol na internetovej stránke nesprávne množstvo a špecifikáciu tovarov, aké sa zaviazal dodať spotrebiteľovi,
– predávajúci neuvádzal cenovú informáciu za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a ani nijakým iným spôsobom neinformoval spotrebiteľa o možnom výpočtu tejto ceny,
– pri kontrole internetového obchodu bolo zistené, že predávajúci v obchodných podmienkach uvádzal: „Obrázky pri výrobku môžu byť len ilustračné…“  Uvedená podmienka vykazuje znaky nekalých obchodných praktík.“

Za takéto zistenia nesprávnych formulácii v obchodných podmienkach podnikateľov, SOI ukladá pokuty. Priemerná výška pokuty napr. Inšpektorátu SOI v Prešove bola: 
Rok 2019 – 992 €,
rok 2018 – 995 €,
rok 2017 – 991 €
,
rok 2020 – nemáme zatiaľ dodané úplné dáta.

Ak SOI pokutuje podnikateľov aj za drobné a formálne nedostatky a priemerná pokuta pri kontrole e-shopov je takmer 1000 €, tak prečo si nedať poradiť priamo od odborníkov a na kontrolu byť pripravení?

V minulosti sme boli ako inšpektori pri kontrole desiatkam až stovkám e-shopov. Z praxe máme vedomosť na čo si dávať pozor, preto vaše pôvodné obchodné podmienky môžeme skontrolovať, alebo VOP dodáme priamo na mieru pre váš sortiment predaja – služieb.

Chceli by ste sa dozvedieť viac? Radi vás oboznámime, ako to v praxi chodí, na čo sa inšpektori pri kontrole internetových obchodov a predaja na diaľku zameriavajú. Predchádzajte zbytočným sankciám! Tiež vám opíšeme postup správneho konania a iné know-how, ktoré sme nadobudli skúsenosťami ako inšpektori.

Výhody spolupráce s nami:


– dokumenty od odborníkov z praxe, priamo z rôznych inšpektorátov,
– skúsenosti z minulých kontrol, vieme vyladiť detaily,
– flexibilita a rýchle dodanie,
– know how z kontrolnej a podnikateľskej praxe,
– dokumenty vám dodáme komplexne prepracované pre okamžité nahodenie,
– následná kontrola vášho e-shopu ,,inšpektorským okom“,
– na zmeny v budúcnosti vás upozorníme,
– telefonická podpora a poradenstvo pri reklamáciách,
– korektná dlhodobá spolupráca.


Bonusy pre tých, ktorí si od nás objednajú VOP a chcú mať e-shop na 100%:

Simulovaná kontrola – zdarma si prejdeme spoločne celým nákupným procesom tak, ako to robia aj inšpektori od vloženia produktu do košíka, až po finalizáciu objednávky. Prezrieme detaily a vychytáme tak všetky ,,muchy“.

Asistenčná služba Monitor – Urýchlene vás upozorníme na zmeny týkajúce sa vašich obchodných, reklamačných podmienok a iných náležitosti. Zákony sledujeme neustále. Je to bezplatná služba k vašim dodaným VOP.


    Objednať bezplatnú konzultáciu cez formulár

    Zdroje:
    Výročná správa SOI za rok 2020
    Rozhodnutie I-SOI Prešov č. IN/06/07/20 122/07/20
    RozhodnutieI-SOI Banská Bystrica č. 04/2020BB