Zrušené pokuty

Z našich skúseností z praxe vyplýva, že vo všetkých prípadoch kontrolné orgány len zisťujú skutkový stav. Svoje zistenia považujú za dôkaz, tieto zistenia nedokazujú a pristupujú k veci len formálnym spôsobom. Mnohí sa tak spoliehajú iba na to, čo povie alebo napíše kontrolór. Avšak dôkazy musia byť nespochybniteľné! Pritom súčasťou správneho deliktu sú aj inšpektori.

 

Rada pre vás: Začnite požadovať dokazovanie zistení inšpektorov!

Už sa vám stalo, že inšpektori zadokumentovali skutok tak, ako sa im to hodilo? Pritom kontrolné orgány musia rešpektovať ÚSTAVU a VŠETKY práva účastníka konania! V rámci Ústavy Slovenskej republiky a správneho konania máte možnosť namietať a správny orgán sa s tým musí vysporiadať.Vedeli ste o tom, že aj kontrolné orgány robia triviálne chyby? Avšak podnikatelia na nich jednoducho nevedia poukázať! Ďalšia rada pre vás: Zamerajte sa aj na procesnú povahu veci (súhlasíme, že je to pre vás neznáma oblasť, ale je to pre vás veľmi dôležité!). V rámci konania si treba všímať dodržiavanie správnosti postupu kontrolórov.
V dokumentoch, ktoré si môžete stiahnuť, sú výsledky prác právnikov a ľudí, s ktorými spolupracujeme, ale tiež rozhodnutia z verejne dostupných zdrojov. Kontrolné orgány v nich uznávajú svoje chyby a na ich základe buď rušia svoje rozhodnutia – pokuty, alebo dokonca zastavujú konania. Sú tam aj príklady, kedy pokuty správnych orgánov zrušil súd. Čítajte pozorne, učte sa a študujte odôvodnenia, v ktorých sa poukazuje na procesné pochybenia správnych orgánov a vady v konaní, ktoré zamedzili uloženiu pokút!

DOKUMENTY PRE