Na Slovensku existujú rôzne združenia na ochranu zamestnancov,  tiež združenia, organizácie a spolky na ochranu spotrebiteľov. Spomenieme napríklad:

– Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),
– Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ),
– Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS),
– Finančná správa,
– Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP),
– Inšpektorát práce (IP),
– atď.

Mnohí podnikatelia už okúsili trpkosť uloženej sankcie. Niekedy oprávnene, inokedy neprávom. Pritom pokuty sa ukladajú priemerne v stovkách až tisícoch eur. Len napríklad Slovenská obchodná inšpekcia podľa výročnej správy za rok 2019 uložila pokuty v priemere 747 eur.

SOI ďalej konštatuje: ,,V hodnotenom období SOI vykonala 16 720 kontrol. Z celkového počtu vykonaných kontrol je viac ako 30 % s negatívnymi zisteniami, a to najmä v oblasti ekonomických záujmov spotrebiteľa, kde porušovanie zákona narastá uplatňovaním rôznych nekalých obchodných praktík.“
A uvádza tiež, že: ,,SOI sa bude naďalej zameriavať na tie oblasti kontrolnej činnosti, kde spotrebiteľ nie je schopný sám si účinne chrániť svoje práva. Ide najmä o bezpečnosť a ochranu zdravia, klamlivú reklamu, skryté poškodzovanie, diskrimináciu, nevyžiadanú reklamu, zhodu nepotravinových výrobkov s technickými požiadavkami, činnosť cestovných kancelárií a ubytovacích zariadení a poskytovanie služieb.“

Tých kontrolných orgánov je však oveľa viac. Ale kto chráni podnikateľov? Na koho sa môžete obrátiť? Tu vidíme ohrozenia, ktoré pre podnikateľov aj z nedbanlivosti môžu pri kontrolách nastať.

Preto vám odporúčame naše exkluzívne služby, na základe ktorých sa ,,odborným očkom“ pozrieme na vaše podnikanie a následne navrhneme ďalší postup.