Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách pô- vodne s povinným členstvom. Pôsobí na celom území Slovenska (v každom krajskom meste je zriadená regionálna komora SOPK) a je zameraná na ochranu a podporu pod- nikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Členmi SOPK sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú čin- nosť v hospodárskych odvetviach alebo ktoré majú svojím zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. Od roku 1996 je členstvo v Komore dobrovoľné.

SOPK má zastúpenie aj v medzinárodných komorách, a to v Združení európskych ob- chodných a priemyselných komôr Eurochambres so sídlom v Bruseli a v Medzinárod- nej obchodnej komore so sídlom v Paríži.

Z odvetvového hľadiska sú členmi SOPK podnikateľské subjekty naprieč celým hos- podárstvom – výrobné, obchodné firmy, banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce služby, poľnohospodárske a potravinárske subjekty – a tiež stredné odborné školy.

Z hľadiska veľkosti sú členmi SOPK veľké firmy so slovenským i zahraničným kapitá- lom, holdingy, akciové spoločnosti až po menšie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 per- centami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.

Prešovská regionálna komora SOPK:

Región Prešovského samosprávneho kraja patrí z hľadiska „prírodnej hodnoty“ k najvzácnejším na Slovensku a je predurčený na rozvoj turizmu. Plošne doň– ho zasahuje 5 národných parkov (Tatranský národný park – TANAP, Pieninský národný park – PIENAP, Národný park Poloniny a národný park Nízke Tatry – NAPANT, ako aj Slovenský raj), nachádzajú sa tu dve chránené krajinné oblasti a 180 chránených území menšieho plošného rozsahu.

Územie kraja (predovšetkým oblasť Vysokých Tatier) je predurčené na cezhranič- nú spoluprácu. V Prešovskej regionálnej komore SOPK vnímajú turizmus ako jedno z hospodárskych odvetví, ktoré môže mať veľký vplyv na regionálny rozvoj, pokiaľ je správne uchopený destinačný marketing. Prešovská regionálna komora SOPK sa aktívne angažuje v oblasti turizmu – snaží sa sieťovať dôležitých aktérov, podporo- vať cezhraničnú spoluprácu a prezentovať úspešné zahraničné projekty v turizme. V minulých rokoch zorganizovala viacero úspešných študijných ciest, prezentácie za- hraničných expertov (doma i v zahraničí) a podieľala sa na organizácii viacerých kon- ferencií. Je iniciátorom podpisu Memoranda o spolupráci obchodných komôr pod Tatrami, ako aj podpisu deklarácie o vzájomnej spolupráci miest Poprad – Zakopané – Vysoké Tatry a tento „networking“ už prináša prvé ovocie.

Rozvoj podnikania vo všeobecnosti, ale hlavne v kontexte zahraničných trendov, je možný, iba ak funguje stredné odborné školstvo. Prešovská regionálna komora SOPK sa dlhodobo angažuje v projektoch na regionálnej a medzinárodnej úrovni so zame- raním na podporu efektívnej spolupráce stredných odborných škôl a firiem, ako aj pri vytváraní regionálnej komunikačnej platformy všetkých zúčastnených strán.

V rámci prijatej Stratégie Prešovskej regionálnej komory SOPK sú jasne zadefinované dve priority činnosti: podpora turizmu v Tatrách a podpora spolupráce firiem so stred- nými odbornými školami.

Kontakt:
Prešovská regionálna komora SOPK
Vajanského 10 n P.O. Box 246, 080 01 Prešov
Ing. Helena Virčíková – riaditeľka
č.tel.: +421 51 7599952
e-mail: helena.vircikova@sopk.sk