V súvislosti s výzvou ministra hospodárstva R. Sulíka pre zlepšenie opatrení podnikateľského prostredia, zverejňujeme návrhy pre podnikateľské KILEČKO II. Ak niektoré opatrenia aj boli prijaté v ,,prvom kilečku“, doplňujeme ich o vylepšenia a dávame tomu viac jednoznačnosti:

Navrhujeme:

1. Zrušiť opatrenie, kde ubytovacie zariadenie musí byť hosťom prístupné celých 24 hodín

Navrhujeme penziónom, hotelom a iným ubytovacím zariadeniam možnosť určiť otváracie hodiny slobodne tak, ako pri iných typoch prevádzok. 

2. Zrušiť povinnosť mať telefónne prístroje v ubytovacích zariadeniach

V 21. storočí, kde svetom hýbu moderné technológie je podľa nás bezpredmetné, aby ubytovacie zariadenia z povinnosti museli mať zabezpečené telefónne prístroje s viacjazyčným návodom na obsluhu.

3. Zrušiť označovanie jednotkovou cenou, s výnimkou potravinárskych produktov

V praxi dochádza k situáciám, kde je jednotková cena pre spotrebiteľa úplne bezpredmetná. Napríklad v predajni s obuvou musí byť jednotkovou cenou rozpočítaný aj box na topánky. Spotrebiteľovi to pridanú hodnotu podľa nás vôbec nedáva. 

4. Zrušiť reklamačný poriadok

V poslednej novele zákona o ochrane spotrebiteľa je uvedené: ,, Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv“. 
Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie, nakoľko to rieši tiež Občiansky zákonník a spotrebiteľ si je tiež vedomý, kde predmetný produkt kupoval. Označenie predávajúceho je uvedené na doklade o kúpe a na vstupe do prevádzky. Podnikateľom tak ,,zmiznú“ zo stien reklamačné poriadky.

5. Zrušiť oznam o alternatívnom riešení sporov

Obdobne, ako pri reklamáciách. Zoznam subjektov zverejňuje kontrolný orgán, podnikateľom tak vzniká duplicitná povinnosť. Ďalší zbytočný papier na stene. 

6. Zrušiť oznam o zákaze fajčenia

Podľa zákona o ochrane nefajčiarov musí byť v priestoroch, kde je uvedený zákaz fajčenia oznam o zákaze fajčenia (napr. nálepka). Nakoľko zákaz sa týka drvivej väčšiny prevádzok, podnikatelia musia opätovne lepiť na svoje výklady a priestory byrokratické prvky.
Navrhujeme túto povinnosť zrušiť a oznam umiestniť len na prevádzky, kde je fajčenie povolené. V ostatných prípadoch je to automaticky zakázané platným zákonom. 

7. Zadefinovať do zákona pojem ,,Inšpekčný záznam“.

Tento už 13 rokov používa Slovenská obchodná inšpekcia a nemá pritom oporu v zákone. Nie je jasná forma, kto ho má spisovať, podpisovať, aké údaje má obsahovať a podobne. V súčasnom stave to má ,,podobu poznámok inšpektorov“ a pritom slúži ako podklad k správnemu konaniu.

8. Výšku pokuty určiť jednoznačne

Na každé pochybenie by mala byť zavedená tzv. ,,tabuľková metóda”, ako v prípade polície. V praxi nastane vyváženosť a vyššia miera transparentnosti pri ukladaní pokút. Nie je možné, aby sa medzi podnikateľmi robili rozdiely pri rovnakom delikte.

9. Delikty posudzovať dôveryhodne a bez pochybností

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza: ,,Ak ide o menej závažné porušenie povinnosti podľa odseku 1, na základe postupu podľa odseku 5, orgán dozoru môže pred rozhodnutím o uložení pokuty povinného vyzvať, aby upustil od protiprávneho konania a v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania.
V tomto prípade tiež treba jednoznačne určiť, ktoré správne delikty sa považujú za menej závažné. Odstráni sa tak nespravodlivosť, keď jeden podnikateľ za pochybenie dostane pokutu a druhému sa rovnaký ,,prúser“ odpustí.

10. Zaviesť informačnú povinnosť pre podnikateľov

Kontrolné orgány by mali podnikateľov pravidelne na svojich webových stránkach informovať o zmenách v zákonoch, ktoré dohliadajú.

11. Monitorovať proces kontroly

Aby nedochádzalo k pochybnostiam medzi výpoveďami kontrolórov a kontrolovaných subjektov navrhujeme v skúšobnej fáze zaviesť do praxe monitorovacie zariadenia, z ktorých bude zrejmý cely priebeh kontroly. 

12. Zaviesť hmotnú zodpovednosť

V prípade pochybenia kontrolného orgánu (alebo jeho zamestnancov) v konaní voči podnikateľovi, navrhujeme, aby spôsobenú ujmu minimálne vo výške sankcie znášal kontrolný orgán.

13. Poskytovanie stanovísk a ich uverejňovanie na webe

Kontrolný orgán na požiadanie podnikateľa poskytne stanovisko k položenej otázke. Stáva sa, že sa podnikatelia dožadujú odpovede a tie im prichádzajú nejednoznačné, resp. bez záväzného stanoviska. Týmto návrhom sa do budúcna eliminujú pochybenia na strane podnikateľov.

14. Zrušiť vedenie evidenicie určených meradiel

Navrhujeme, aby sa zrušila povinnosť viesť evidenciu určených meradiel (napr. metre, váhy, tlakomery a pod.). Ak sa podnikateľ preukáže v čase kontroly aktuálne platným – overeným určeným meradlom, je bezpredmetné viesť ešte evidenciu historických overovaní z minulosti.

15.  Vyžadovať určené meradlo iba v súvislosti s platbami 

Navrhujeme, aby kontrolné orgány vyžadovali od podnikateľov platnosť určených meradiel iba v súvislosti s platbami. Nie je podľa nás prípustné vyžadovať od podnikateľa určené meradlo, ak ho nepoužíva v súvislosti s platbami. 

16. Zrušiť oslabovanie obchodného tajomstva reštauračných podnikov

Navrhujeme, aby za obmedzilo zasahovanie kontrolného orgánu do obchodného a výrobného tajomstva podniku. Ten napr. v kaviarňach a baroch požaduje uviesť do cenníka presný zoznam použitých zložiek určených na prípravu špecifických nápojov, alebo jedál. V mnohých prípadoch tak potom dochádza ku ,,kradnutiu know-how“ konkurenciou. 
Navrhujeme, aby mali podniky reštauračných zariadení možnosť zoznam použitých zložiek na prípravu špecifických jedál a nápojov možnosť zverejniť spotrebiteľom len dobrovoľne.

17.  E-kasa a pokuty

Podľa poslednej kontrolnej akcie ,,Turista“, ktorú uskutočnila Finančná správa, prišli kontrolóri s tvrdením, že až 48 % kontrolovaných subjektov nevydáva doklady o kúpe.
Podľa nášho názoru je toto číslo oveľa nižšie (samozrejme, nájdu sa aj nepoctiví podnikatelia), nakoľko zo skúsenosti a internetových diskusií je predpoklad, že kontrolóri finančnej správy neposkytnú predávajúcemu dostatočný priestor na vytlačenie dokladu o kúpe.
Preto je do zákona potrebné jasne implementovať nástroje a metódy, ako postupovať pri preberaní úhrady za dodané produkty. 

18. Zrušiť povinnosť predkladať karty bezpečnostných údajov predajcov

Navrhujeme, aby každý predávajúci nemusel predkladať kontrolnému orgánu karty bezpečnostných údajov. Túto povinnosť by stačilo preukazovať len distribútorovi produktov.

19. Zrušiť evidenciu elektrospotrebičov

Navrhujeme zrušiť evidenciu vyhradeného technického zariadenia. Ďalšie papiere v šuflíku, ktoré zavadzajú. 

20. Zrušiť obmedzenie podávania alkoholu s ľadom, resp. citrónom

Momentálne inšpektori pokutujú podnikateľov za to, ak podajú spotrebiteľom alkohol s ľadom. Navrhujeme upraviť legislatívu tak, aby predávajúci mal možnosť spotrebiteľa spýtať sa, či chce do alkoholu ľad, citrón a pod. U niektorých druhoch alkoholu je štandardom podávať ich s externými zložkami (Fernet s citrónom, Whisky s ľadom).

21. Zrušiť povinnosť uvádzať alergény v jedálnom lístku

Navrhujeme nechať možnosť na podnikateľovi, či  ich má uvádzať v jedálnom lístku, alebo na inom mieste. Povinnosť navrhujeme však zachovať, ale vybrať si len voľbu miesta. 

22. Zrušiť povinnosť mať dodacie listy na prevádzke 

Navrhujeme zrušiť túto povinnosť, nakoľko niektorí podnikatelia majú viac prevádzok, tovar sa rozdeľuje centrálne, preto nie je možné zabezpečiť na každú prevádzku dodací list. Dodacie listy navrhujeme evidovať v sídle spoločnosti. 

23. Skrátiť 14-dňovú lehotu na vrátenie tovaru pri predaji na diaľku

Navrhujeme skrátiť 14-dňovú lehotu na vrátenie tovaru pri predaji na diaľku, na max. 10 dní. Je to dostatočný časový úsek na odskúšanie hlavných vlastnosti produktu. V mnohých prípadoch sa stáva, že spotrebitelia si len ,,zakúpený tovar“ požičiavajú. 

24. Dodržiavanie doručovania písomnosti pre oprávnenú osobu

V praxi sa stáva, že ku kontrolovanej osobe sa rozhodnutie včas ani nedostane (prípadne vôbec), nakoľko správne orgány považujú za ,,doručenie do vlastných rúk“ aj doručenie písomnosti zamestnancom podnikateľa. Vznikajú tak paradoxné situácie, keď na jednej strane správny orgán takéto doručenie písomnosti považuje za vybavené a na strane druhej ak ten istý zamestnávateľ vyšle toho istého zamestnanca s ktorým komunikoval kontrolný orgán k nahliadnutiu do spisu, tak mu to nie je umožnené s tvrdením, že nie je oprávnená osoba vystupovať za podnikateľa.
Navrhujeme, aby kontrolné orgány doručovali písomnosti (napr. oznámenia, rozhodnutia) len oprávneným osobám.

25.  1500 zákonov pre malých podnikateľov – jednoduchý zoznam

Slovenský živnostenský zväz vydal stanovisko: „Je dokázané, že na to, aby slovenský rodinný podnikateľ mohol vykonávať svoju činnosť ako-tak bezproblémovo, musí ovládať a rešpektovať 1500 zákonov, príkazov a nariadení. Nehovoriac o hroziacich pokutách a sankciách pri nezabezpečení alebo neuhradení platby po termíne v kontrolnom zázname štátneho orgánu.” (Zdroj: TASR 3.6.2017)
Navrhujeme vytvoriť katalóg povinností pre podnikateľov s cieľom minimalizovať riziko vzniku pokuty za prípadne opomenutia. Každý si tak nájde potrebné povinnosti ktoré vo svojom podnikaní musí spĺňať. 


Pevne veríme, že týmito návrhmi inšpirujeme tvorcov legislatívy tak, aby sa na Slovensku darilo lepšie podnikať.

Jozef Pribocký (autor návrhov a bývalý inšpektor SOI)