Zrušené pokuty

Dokumenty pre

NAJVYŠŠÍ SÚD ZRUŠIL SÚDOM POTVRDENÉ POKUTY 700 € a 331 € – UDELENÉ SOI

9.00 

Počet strán: 9

Popis

Slovenská obchodná inšpekcia kontrolou u podnikateľského subjektu zistila nedostatky. Z kontroly bol vypracovaný jeden inšpekčný záznam, avšak za uvedené pochybenia SOI začala dve správne konania a za správne delikty uložila dve pokuty 331€ a 700 €. Kontrolovaná osoba sa voči takémuto postupu odvolala. Druhostupňový správny orgán napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že sankcie upravil na 331 € a 500 €. Následne kontrolovaná osoba podala  žalobu na súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Krajský súd rozhodnutie SOI potvrdil. Voči rozhodnutiu súdu podal účastník konania kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR a ten okrem iného konštatoval, že: ,,…došlo k zásahu do subjektívnych práv sťažovateľa tým, že správne orgány pri súbehu správnych deliktov analogicky nezohľadnili trestnoprávnu zásadu ukladania trestov tzv. absorpčnú zásadu….Účelom absorpčnej zásady je eliminácia neprimerane vysokých sankcií. Je potrebné brať do úvahy množstvo spáchaných administratívnych deliktov a adekvátne podľa toho uložiť výšku sankcie. Z hľadiska rozhodovacej praxe je potrebné posudzovať, či bol naplnený účel absorpčnej zásady tak, aby výsledná sankcia neprekročila hornú hranicu zákonného rozmedzia sankcie za delikt, ktorý bol najzávažnejší. Správny orgán bude v ďalšom konaní postupovať tak, že zohľadní právoplatne uloženú sankciu za iný správny delikt, v prípade ukladania úhrnného trestu.“  Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trnave zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia