Zrušené pokuty

Dokumenty pre

NAJVYŠŠÍ SÚD ZRUŠIL SÚDOM POTVRDENÚ POKUTU 300 € – UDELENÚ SOI

9.00 

Počet strán: 10

Popis

Slovenská obchodná inšpekcia kontrolou u podnikateľského subjektu zistila údajný nedostatok – doklad o kúpe (pokladničný blok) neobsahoval zákonom stanovené náležitosti, konkrétne názov výrobku.  SOI voči tomu začala správne konanie, účastník konania namietal tvrdenia kontrolného orgánu, nakoľko mal za preukázané, že na doklade o kúpe považuje skratku produktu za označenie produktu a tým splnenie zákonnej náležitosti za dostatočnú. SOI vyjadrenie kontrolovanej osoby neakceptovala a uložila mu pokutu 230 €, voči čomu kontrolovaná osoba podala odvolanie. Druhostupňový správny orgán taktiež odvolanie kontrolovanej osoby neakceptoval a pokutu krajského inšpektorátu potvrdil. Následne sa účastník konania obrátil na krajský súd, kde žiadal preveriť zákonnosť rozhodnutia. Krajský súd rozhodnutie SOI potvrdil. Nakoniec účastník konania využil možnosť kasačnej sťažnosti na Najvyššom súde SR. Najvyšší súd rozhodnutie krajského súdu a SOI zrušil a okrem iného konštatoval: ,,Po oboznámení sa s obsahom súdneho a administratívneho spisu neušlo pozornosti najvyššieho súdu,, že nielen krajský súd, ale hlavne správne orgány oboch stupňov, považovali označenie názvu výrobku P0842 za číselný kód a nie za označenie pozostávajúce z kombinácie menného a číselného názvu, a to z písmena „P“, ktoré je nutné považovať za skratku slova „prívesok“ a číselného názvu „0842“ tak, ako to tvrdí žalobca. Uvedený názov bol ešte navyše doplnený o špecifikáciu druhu výrobku „strieborný tovar zákonnej rýdzosti“. Názov „P0842“ nachádzajúci sa na dokladoch o kúpe je zhodný s názvom výrobku uvedeným na štítku pripevnenom k výrobku a zároveň je pod týmto názvom tovar evidovaný aj v skladovom systéme…Vychádzajúc z vyššie uvedeného najvyšší súd má za to, že žalobca si splnil zákonom požadované náležitosti dokladu o kúpe výrobku, nakoľko ten okrem iného obsahoval aj názov výrobku (P0842), ktorý tento výrobok dostatočne identifikoval a nespôsoboval jeho zameniteľnosť s iným výrobkom, čím urobil zadosť i názoru krajského súdu, že názov tovaru má svoj opodstatnený význam v priebehu reklamačného konania a deklaruje predmet kúpy.“

 

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia