Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 330 €) (+++)

79.00 

Počet strán: 17

Popis

Zamestnanci Colného úradu vykonali miestne zisťovanie u účastníka konania, zamerané za účelom zistenia, či účastník konania eviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici. Zamestnanci správneho orgánu tvrdili, že pracovníčka účastníka konania doklady o kúpe za zakúpené produkty nevydala. Účastník konania tvrdil v správnom konaní opak, že doklady o kúpe z ERP vydané zamestnancom Colného úradu vydané boli. Správny orgán prvého stupňa vyjadrenie účastníka konania neakceptoval a uložil mu pokutu 330€. Účastník konania podal odvolanie a druhostupňový správny orgán (Finančné riaditeľstvo) pokutu vydanú Colným úradom zrušil a nariadil odstrániť rozpory, pričom Colný úrad je viazaný právnym názorom orgánu druhej inštancie. Na to Colný úrad opätovne vyzýva účastníka konania na vyjadrenie k ďalšiemu konaniu. Účastník konania sa stotožňuje s tým, na čo poukazoval v odvolaní, na procesné porušenia jeho ústavných práv, na rozpory vo vyjadrení zamestnancov colného úradu a iné. Colný úrad na základe tohto vyjadrenia opätovne ukladá po zmätočnom ústnom pojednávaní účastníkovi konania pokutu 330€. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom píše: ,,…Ďalšiu závažnú neobjektívnosť a nedostatočnosť zistenia a zadokumentovania skutkového stavu účastník konania vidí v tom, že pracovníci správneho orgánu zjedli kľúčové dôkazy, 🙂 k preukázaniu skutočnosti, že mali vykonať kontrolné nákupy a potom sa správny orgán spolieha len na tvrdenie jeho pracovníkov, ktorých konanie účastník konania namieta už od času jeho obvinenia….pracovníci správneho orgánu keď zistili, že v prvom prípade bol nákup zaregistrovaný do ERP a bol aj vydaný doklad z ERP, tak potom pokračovali až dovtedy, kým by možno nezistili nezaregistrovanie nákupu do ERP a pritom sa dostali do stavu, ktorý ani nevedia preukázať, zamotali sa, a spoliehajú sa len postavenie pracovníkov správneho orgánu, a že im správny orgán uverí. Toto však nie je v súlade so zásadou objektívnosti a zásadou materiálnej pravdy, najmä ak okrem tvrdenia colníkov nemajú žiadny iný dôkaz o vykonaní štyroch kontrolných nákupov… Správny orgán v rozhodnutí len potvrdzuje námietku účastníka konania, že pracovníci správneho orgánu kľúčové dôkazy zjedli 🙂 a nevedeli preukázať, že mali vykonať kontrolné nákupy. Správny orgán sa opätovne spolieha len na tvrdenia pracovníkov správneho orgánu, ktoré je podľa účastníka konania pre dokázanie správneho deliktu nepostačujúce…Účastník konania žiadal a navrhoval preskúmať predložené dôkazy, a to doklady dokazujúce registráciu nákupov v rozhodnom čase. Správny orgán tieto navrhované dôkazy nepreskúmal a odôvodnil ich len s tým, že tovary z kontrolných nákupov nemohol preukázať lebo ich zjedol 🙂 …Správny orgán tak svojím nesprávnym a nezákonným konaním zmaril preukázanie alebo vyvrátenie pravdepodobnej námietky účastníka konania, že správny orgán nepreukázal, že boli vykonané štyri kontrolné nákupy, čo spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov…ak má byť niečo použité ako dôkaz, musí spĺňať jednak podmienku, že taký dôkaz prispeje k náležitému objasneniu veci, a jednak, že dôkaz musí byť aj vykonaný.“ 🙂

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia