Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 330 €) (+)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Pracovníci colného úradu pri kontrole zistili údajné nevydanie dokladu o kúpe. Colníci spísali zápisnicu s predavačkou (ktorá popiera, že nevydala doklad o kúpe) a hneď rozhodnutím uložili kontrolovanej osobe pokutu 330 €. Zápisnicu predavačka odmietla prevziať, nakoľko konateľ nebol pri kontrole prítomný a ona nemá poverenie vybavovať úradné záležitosti v mene spoločnosti – kontrolovanej osoby. Zápisnicu colníci ponechali pohodenú na prevádzke, čo považovali za ,,doručené do vlastných rúk“. Nakoľko správny orgán – colný úrad si vyložil doručenie do vlastných rúk za ,,ponechanie-pohodenie zápisnice na prevádzke“, kontrolovaná osoba musela najprv zaplatiť pokutu do 3 dní od ,,doručenia“ (v prípade nezaplatenia nadobúda rozhodnutie exekučný titul) a tak podať odvolanie. V odvolaní účastník konania okrem iného konštatuje: ,,Účastník konania považuje konanie správneho orgánu za ničím neodôvodnenú jednostrannosť v postupe orgánu a pri dokazovaní vzbudzuje oprávnené pochybnosti o tom, že porušenie povinnosti účastníka konania mohlo byť spoľahlivo a bez ďalšieho preukázané, konštatuje porušenie jeho práva na spravodlivý proces…Vzhľadom k uvedenému sa účastníkovi konania postup správneho orgánu voči účastníkovi konania  javí za šikanózny…takmer len v rozmedzí dvoch hodín od vznesenia podozrenia, okamžitého obvinenia a bezodkladného okamžitého potrestania formou vydania rozhodnutia na mieste, bez zabezpečenia dôkazu o spísaní zápisnice s osobou , ktorá mala rozhodnutie odmietnuť prevziať považoval bez ďalšieho za dodržiavanie všetkých požiadaviek zákona….postup správneho orgánu  predstavuje protiústavný zásah do označeného základného práva, pretože účastníkovi konania zákonným spôsobom nedoručil do vlastných rúk predmetné rozhodnutie…správny orgán nedisponuje dôkazom, že predmetné rozhodnutie doručil zákonným spôsobom účastníkovi konania do vlastných rúk.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia