Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 300 €)

79.00 

Počet strán: 8

Popis

Inšpektorát práce kontrolou z predložených dokumentov zistil, že podnikateľský subjekt nemal údajne v minulosti viesť evidenciu pracovného času u zamestnancov tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanci vykonávali prácu. Správny orgán uložil účastníkovi konania za tento ,,delikt“ pokutu vo výške 300 €. Účastník konania voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu podáva odvolanie a poukazuje na porušenie jeho procených práv, tým, že mu bolo odopreté nahliadnutie do spisu a bolo rozhodnuté o uložení pokuty predtým, než dostal možnosť vyjadriť sa. Z odvolania účastníka konania: ,,Každý správny orgán je povinný viesť pri každom konaní tzv. administratívny spis…obsah spisu nie je tajný, ale každý účastník konania má právo do neho nahliadnuť a robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo fotokópie…Ide o elementárnu možnosť získať informáciu, ktorá môže ovplyvniť ďalší postup, napr. prípravu návrhov, prípravu opravných prostriedkov proti rozhodnutiam orgánov prípravného konania, ale aj proti rozhodnutiam súdu vo veci samej.Zabezpečenie práva obvineného na obhajobu je súčasťou práva na spravodlivý proces, ktorý predstavuje záverečné rozhodnutie vo veci samej v konečnom dôsledku aj pred nezávislým súdnym orgánom…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia