Zrušené pokuty

Dokumenty pre

OPAKOVANÉ ZRUŠENIE POKUTY 7500 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

29.00 

Počet strán: 8

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce 7500 € za údajné nelegálne zamestnávanie. Účastník konania proti vydanému rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Národný inšpektorát práce po odvolaní sa účastníkom konania rozhodol tak, že napadnuté rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Tento svoj postup odôvodnil tým, že napadnutý individuálny správny akt je nepreskúmateľný a vychádza z nespoľahlivo zisteného skutkového stavu. Súčasne odvolací orgán vytkol prvostupňovému správnemu orgánu v jeho napadnutom akte i procesnú vadu prejavujúcu sa v nedostatočnej a nepresnej špecifikácii zisteného skutku vo výroku napadnutého rozhodnutia. Prvoinštančný orgán po obdržaní právoplatného rozhodnutia Národného inšpektorátu práce ako odvolacieho orgánu vo veci opätovne konal. Procesným úkonom – Pokračovanie správneho konania, v rámci ktorého vypočul účastníka konania a svedkov. Následne inšpektorát práce vo veci opätovne rozhodol tak, že účastníkovi konania uložil sankciu vo výške 7500 €. Účastník konania sa opätovne v zákonom stanovenej lehote proti tomuto vydanému rozhodnutiu odvolal, kde Národný inšpektorát práce dospel k zisteniu, že správny orgán prvého stupňa vo svojom novo vydanom správnom akte opätovne bez akýchkoľvek pochýb nepreukázal spáchanie deliktu preto jeho rozhodnutie zrušil a vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Vo výroku svojho rozhodnutia tiež národný inšpektorát práce uvádza: ,,Odvolací správny orgán po posúdení novo vydaného napadnutého aktu musí opakovane vytknúť správnemu orgánu prvého stupňa i procesnú vadu spočívajúcu v tom, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia náležite nedisponuje náležitým odôvodnením výšky ukladaného sankčného postihu vzmysle príslušných ustanovení zákona…Národný inšpektorát práce ako ako druhoinštančný správny orgán s ohľadom na opakované uvádzané zistené vady urobil záver, že napadnutý individuálny správny akt vykazuje znaky nepreskúmateľnosti a nezákonnosti…“

 

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia