Zrušené pokuty

Dokumenty pre

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 10 000 € – UDELENÁ SOI

9.00 

Počet strán: 10

Popis

Podnikateľskému subjektu bola Slovenskou obchodnou inšpekciou udelená pokuta 10 000 €  pre porušenie povinnosti uviesť v zmluve o spotrebiteľskom úvere všetky zákonom stanovené náležitosti, ako napr.: termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru, úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, ročnú percentuálnu mieru nákladov, úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, lehotu, počas ktorej možno toto právo uplatniť a ďalšie podmienky jeho vykonania vrátane informácie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť čerpanú istinu a príslušný úrok, atď. Proti rozhodnutiu sa kontrolovaná osoba odvolala, druhostupňový správny orgán odvolanie zamietol, preto sa obrátila na súd, kde poukazuje, že povinnosťou správneho orgánu bolo zohľadniť všetky zákonné kritériá, resp. uviesť, prečo ich zohľadnenie považuje za opodstatnené, inak je rozhodnutie postihnuté nezákonnosťou. Súd okrem iných pochybení konštatoval, tiež že ,,každý výrok, a osobitne to platí vo veciach správneho trestania, musí obsahovať jasné, stručné a zrozumiteľné vyjadrenie toho, ako sa rozhodlo v merite veci, teda musí v ňom uvádzaná skutočnosť byť jednoznačne nad akúkoľvek pochybnosť, či zameniteľnosť čo do skutku, času, miesta a spôsobu vymedzená.“. Na základe aj tohto výroku následne súd konštatoval, že rozhodnutie SOI je zaťažené nezákonnosťou a preto toto rozhodnutie zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia