Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – IP

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Zamestnanci inšpektorátu práce po vykonanej kontrole začínajú voči účastníkovi konania správne konanie, nakoľko pri výkone inšpekcie práce boli zistené nedostatky (chýbajúca evidencia dochádzky a iné). Účastník konania po obdŕžaní oznámenia o začatí správneho konania požiadal listom správny orgán o možnosť nahliadnuť do spisu. Inšpektorát práce účastníkovi konania vyhovel a stanovil termín nahliadnutia do spisu. Keď sa účastník konania dostavil na miesto, tak mu pracovníčka robila obštrukcie a nechcela všetky dokumenty v spise ukázať. Na to účastník konania reaguje listom, kde vo svojom vyjadrení poukazuje: ,,všetko, čo je pre dané správne konanie dôležité by malo byť obsahom administratívneho spisu. Administratívny spis by mal obsahovať všetky podklady a podstatné skutočnosti, ktoré správny orgán využije pre vydanie rozhodnutia. Je dôležité, že obsah spisu nie je tajný, ale každý účastník konania má právo do neho nahliadnuť a robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo fotokópie…Účastník konania tvrdí, že neumožnením nahliadnuť mu do administratívneho spisu č. …………………..   a obstarať si kópie časti spisu zo strany správneho orgánu v konaní vedenom pod č. ………………….. došlo k porušeniu jeho práva…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia