Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Odvolanie voči rozhodnutiu – Inšpektorát práce (pokuta 6000 €)

79.00 

Popis

Inšpektorát práce na základe vykonanej kontroly dospel k záveru, že účastník konania sa dopustil správneho deliktu, zaznamenaného v protokole. Aj napriek vyjadreniam (k protokolu, k správnemu konaniu) účastníka konania, mu správny orgán uložil pokutu vo výške 6000 €.

Účastník konania preto využíva zákonný postup a podáva odvolanie, v ktorom poukazuje, že absolútne nesúhlasí so stavom, ako je opísaný v protokole o vykonaní inšpekcie práce a uvádza, že skutkový stav bol odlišný od stavu, ktorý je opísaný v protokole, a stav nie je dostatočne a objektívne zdokumentovaný, poukazuje na skutočnosť, že dosť jasne rozporoval tvrdenia inšpektora práce v protokole o výsledku inšpekcie práce.

Účastník konania tiež poukazuje na skutočnosť, že dôvodom pre zrušenie rozhodnutia v predmetnej veci je  skutočnosť, že výroková časť prvostupňového správneho rozhodnutia obsahuje skutkovo neurčité vymedzenie presného opisu skutku. Účastník konania je toho názoru, že výrok rozhodnutia nie je v súlade so skutočnosťou a navyše, ak výrok rozhodnutia neobsahuje opis skutku tak ako sa v skutočnosti stal, tak takýto výrok rozhodnutia spôsobuje nezákonnosť rozhodnutia pre jeho nepreskúmateľnosť a nezrozumiteľnosť.

Počet strán: 17

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia