Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA PO ZRUŠENEJ POKUTE 330 € – COLNÝ ÚRAD

19.00 

Počet strán: 4

Popis

Colný úrad vykonal kontrolu v prevádzke u daňového subjektu, ktorou údajne zistil, že kontrolovaná osoba sa dopustila správneho deliktu, keď nevydala doklady o kúpe inšpektorom colného úradu. Na základe uvedených skutočností konštatovali porušenie zákona a účastníkovi konania colný úrad uložil v daňovom konaní pokutu v sume 330 €. Účastník konania využil svoje právo a voči rozhodnutiu sa odvolal, kde namietal tvrdenia zamestnancov colného úradu, čo podložil kamerovým záznamom a kópiou pokladničných dokladov. Na základe podaného odvolania Finančné riaditeľstvo SR napadnuté rozhodnutie vydané colným úradom zrušilo a vec vrátilo na ďalšie konanie a rozhodnutie. Colný úrad pokračoval v správnom konaní. Účastník konania sa znova vyjadril, znova poukázal na dôkazy a vypočutý bol aj svedok. Následne colný úrad vyhovel stanovisku kontrolovanej osoby a konanie zastavil. V stanovisku sa tiež uvádza: ,,Colný úrad …, Oddelenie právne konštatuje, že rozhodnutie Colného úradu …. vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu, predovšetkým nedostatočným zadokumentovaním prvotných úkonov, vykonaných v rámci miestneho zisťovania….Colný úrad …,Oddelenie právne má za to, že v danej veci neboli skutočnosti zadokumentované tak, aby z nich bolo možné zistiť všetky relevantné skutočnosti pre posúdenie veci, tak aby sa správca dane mohol kvalifikovane vysporiadať s ich prípadnými rozpormi, námietkami a v končenom dôsledku mohol ustáliť skutkový stav tak, aby mohol o veci v súlade so zákonom rozhodnúť.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia