Zdroj: https://zive.aktuality.sk/clanok/150725/stat-opat-zlyhal-v-it-bezpecnosti-okolo-koronavirusu-databaza-testovanych-mala-ist-modifikovat/