Slovenská obchodná inšpekcia od 10.12.2019 do 28.02.2020 kontrolovala e-shopy.
Výsledok: 93,5 % s nedostatkami!

Zo stanoviska SOI: ,,Z výsledkov kontrol je zrejmé, že internetové obchody podcenili právnu stránku obsahu VOP, ktoré formulovali bez ohľadu na ustanovenia právnych predpisov, týkajúcich sa uvedenej problematiky.“

,,V dôsledku veľkého množstva nedostatkov zistených u kontrolovaných subjektov prevádzkujúcich internetové obchody bude SOI aj v budúcnosti venovať uvedenej problematike zvýšenú pozornosť, keďže využívanie služieb internetových obchodov a nakupovanie prostredníctvom nich sa stáva čoraz viac preferovanou spotrebiteľskou voľbou. Kontroly e-shopov budú preto pokračovať v pravidelných intervaloch.“
(zdroj:https://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrol-SOI/vysledok-kontroly-internetovych-obchodov.soi)


Stiahnite si preto naše dokumenty k vášmu podnikaniu, alebo využite službu ,,simulovanej kontroly“ a netraste sa už viac pred kontrolami!

Simulovaná kontrola vášho e-shopu zahŕňa zhodnotenie a oboznámenie, čo môže byť predmetom príslušnej kontroly vo vzťahu k spotrebiteľom, informácie o najčastejších nedostatkoch pri predaji na diaľku a porovnanie stavu legislatívneho so stavom aktuálnym (obchodné podmienky, reklamácie, odstúpenie od kúpnej zmluvy, ochrana osobných údajov, atď.). Prejdeme si tiež spoločne celým nákupným procesom tak, ako to robia aj inšpektori. Vo finále tak získate informácie, či je potrebné niečo vylepšiť, alebo či bolo všetko na vašom webe v poriadku. Doprajte si viac istoty!

Okrem kvalitných produktov musíte mať na stránke zverejnené aj správne dokumenty vyžadované zákonom, napr.: obchodné podmienky, reklamačný poriadok, odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár, informácie k spracovaniu osobných údajov a pod. Spomínané dokumenty sú pripravené tak, aby ste v prípade kontroly dostali pozitívne stanovisko aké napríklad obdržali od SOI naši obchodní partneri, ktorí nás požiadali o vypracovanie týchto dokumentov.
Po stiahnutí sú pripravené tak, aby ste tam jednoducho vložili vaše obchodné meno, identifikačné údaje, cenu za dopravu a ďalšie povinné náležitosti.
Všetko rýchlo a jednoducho.


Zdroj: https://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrol-SOI/vysledok-kontroly-internetovych-obchodov.soi