Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v období od 10. 12. 2019 do 28. 02. 2020 vykonali kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov internetových obchodov. Nedostatky boli zistené až v 93,5% prípadoch!

Vyberáme z niektorých porušení:

– neinformovanie spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu,
– neinformovanie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy,
– nepoučenie spotrebiteľa o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,
– neuvedenie informácií o tom, že náklady na vrátenie tovaru predajcovi pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ,
– neuvedenie platobných a dodacích podmienok,
– neinformovanie spotrebiteľa o prípadoch, kedy stráca právo odstúpiť od zmluvy,
– neuvedenie obchodného mena, sídla (resp. miesta podnikania) predávajúceho,
– neuvedenie celkovej ceny tovaru alebo služby vrátane DPH a ostatných daní,
– neinformovanie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služieb.
Ďalšie konštatované porušenia z odobratých obchodných podmienok :

VOP presné znenie: „Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v danej lehote, v prípade ak nebude informácia o účte známa, čiastka sa prehodí na kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.“

Právne posúdenie podľa SOI (vrátane uvedenia ustanovenia právneho predpisu, s ktorým je VOP v rozpore): ,,Podmienka je vrozpore s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., vzmysle ktorého je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.“

VOP presné znenie: „…V prípade, že objednaný tovar nie je včase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.“

Právne posúdenie podľa SOI (vrátane uvedenia ustanovenia právneho predpisu, s ktorým je VOP v rozpore): ,,Podmienka nie je úplná amôže ňou dôjsť k poškodeniu spotrebiteľa, keď sa v nej neuvádza, či v prípade ak tovar nie je na sklade a jeho dodacia lehota bude neprimerane dlhšia, bude môcť v prípade nesúhlasí s predĺžením dodacej lehoty, od zmluvy odstúpiť. Vzmysle § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.“

VOP presné znenie:„Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.“

Právne posúdenie podľa SOI (vrátane uvedenia ustanovenia právneho predpisu, s ktorým je VOP v rozpore): Podmienka je v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.


Neznalosť zákona podnikateľov v tejto oblasti je alarmujúca. Mnohí sa spoliehajú na to, že obchodné podmienky odkopírujú z iného e-shopu. Vieme ale určiť, či predmetný e-shop mal VOP obchodnou inšpekciou posudzované a či má všetky náležitosti správne?

Ďalšou chybou môže byť tvrdenie, že ,,odkopírujem VOP od veľkých známych spoločností, alebo od sietí predajní“ , pritom tu tiež vzniká jedno z najväčších rizík, nakoľko aj veľkým sieťam sú ukladané postihy za nesprávne formulácie v obchodných podmienkach.

Preto je najvhodnejším riešením si dať VOP aj s ostatnými náležitosťami vypracovať priamo na mieru pre sortiment, ktorý predmetný e-shop ponúka.


Vaše pôvodné obchodné podmienky vám môžeme tiež skontrolovať. Získate tak pocit istoty a eliminujete pokuty v stovkách eur. Vložte si do košíka ,,Simulovanú kontrolu pre e-shop“ ešte dnes a čoskoro od odborníkov dostanete korektné stanovisko.

Alebo vám vieme zabezpečiť vypracovanie VOP priamo na mieru. Neváhajte a kontaktujte nás:


Samozrejme, že vám vieme tiež ponúknuť kvalitne vypracované vzory, kde si už len doplníte údaje, ktoré sú vyznačené. Chce to trochu času naviac, ale určite to zvládnete!
Zdroj: https://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vysledky-kontrol-SOI/vysledok-kontroly-internetovych-obchodov.soi?ind=