Po novele zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov už môže predávajúci účtovať spotrebiteľom poplatky za obal pri samoobslužnom predaji.

Zo stanoviska SOI: ,,S účinnosťou od 21.07.2020 bola v zákone č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zrušená povinnosť predávajúceho predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, pri samoobslužnom predaji poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál auhrádzať náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku.

Uvedené už preto nebude predmetom kontrolnej činnosti SOI, a to bez ohľadu na spôsob predaja (donáška, stravovacie zariadenia, obchody….).

Hygienické balenie potravín vrátane hotových pokrmov a požiadavky na hygienicky vhodný obal 
aj naďalej podliehajú dozoru orgánov úradnej kontroly potravín, ktorými sú Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zdroj: https://www.soi.sk/files/documents/info-verejnost/uctovanie_obalov.pdf