Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, čiastka 26/2020 vyšla nedávno Vyhláška 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Úrad z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenia ktorými sa uzatvoria maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby.

Výnimku dostali:
a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
b)  prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c)  predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020,
d)  predajne drogérie,
e)  lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
f)  predajne novín a tlačovín,
g)  predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
h)  výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
i)  zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
j)  výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
k)  predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží,
l)  predajne živých rýb v exteriéri a vianočných stromčekov v exteriéri,
m)  prevádzky telekomunikačných operátorov,
n)  prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
o)  práčovne a čistiarne odevov,
p)  čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
q)  pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
r)  služby technickej a emisnej kontroly vozidiel,
s)  servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
t)  taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,
u)  advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
v)  prevádzky kľúčových služieb,
w)  zberné dvory,
x)  prevádzky lanových dráh a vlekov pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4,
y)  prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (ďalej len „hotelové a podobné služby“) pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 5,
z)  obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3,
aa)  služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.


Nenašli ste výnimku pre vašu prevádzku? Ak to váš predávaný sortiment umožňuje, skúste toto:

– podľa bodu h) predmetnej vyhlášky sú povolené mať otvorené výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

– preto si nalepte na dvere prevádzky oznam: ,,Výdajné miesto zásielkového predaja“,

– zabezpečte, aby vám pred návštevou prevádzky klient poslal objednávku (napr. formou sms, emailom, faxom…),

– nezabudnite klientovi ešte pred vstupom objednávku potvrdiť,

– privítajte svojho zákazníka 🙂

Pri forme predaja na diaľku tiež zabezpečte, aby ste spotrebiteľom vopred poskytli informácie, ktoré predávajúcemu kladie zákon o ochrane spotrebiteľa. Môžete si stiahnuť naše vzory, ktoré si rýchlo prispôsobíte, lebo tie sú dodávané tak, aby ste s papierovačkami mali čím menej roboty.
Zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144