Zákon o elektronickom obchode upravuje vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku.
Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:
a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osob,
b) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

Tieto informácie môžete uverejniť v obchodných podmienkach, alebo na stránke vášho internetového obchodu.

Táto informácia a iné zaujímavosti vám prídu tiež formou notifikácie do mobilu, preto našu apku sťahujte tu:
👉 https://www.zrusene-pokuty.sk/apka-pre-vase-podnikanie-s-bonusmi-a-rychlymi-informaciami/