My, slúžiaci štátu a občanom, vyzývame Vládu SR, Prezidentku SR, Parlament SR a predsedu Súdnej rady, aby nepošliapavali odkaz demokracie, ktorej idea, zrodená v antickom Grécku a udržiavaná po generácie do dnešných čias, je súčasťou nášho spoločenského poriadku. Vyzývame, aby sa orgány štátnej moci vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu, ktorého základy boli položené rímskym právom a stoja na nemenných princípoch.

S obavou sledujeme snahu o likvidáciu základnej paradigmy demokracie a právneho štátu, ktorou je trojdelenie štátnej moci, a ktorú rešpektuje každá kultúrna a civilizovaná spoločnosť. Krízové situácie sú skúškou sily demokracie a právneho štátu, ktorý má aj v ťažkých obdobiach zabezpečiť občanom právo na dôstojné zaobchádzanie. Iba vyspelé demokratické spoločnosti dokážu aj vo vypätých chvíľach zachovávať ústavu a zákony štátu a neskĺznu do totalitných praktík, ktoré vytvoria nebezpečné precedensy do budúcna. Aj naša spoločnosť dnes čelí rozhodnutiu, či zachováme demokraciu a právny štát nasledujúcej generácii, alebo ju zlikvidujeme pod zámienkou krízy a boja s korupciou.

Už niekoľko mesiacov so znepokojením sledujeme ako dochádza  zo strany zákonodarnej, ale najmä výkonnej moci t.j. vlády SR k masívnej deštrukcii právneho štátu. Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR, spočívajúcich v práve na súkromie, práve na nedotknuteľnosť osoby a obydlia, práve na slobodu pohybu a pobytu ako aj v práve na prácu a práve na ochranu lekárskeho tajomstva. Medzinárodné dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná, Ústava SR a zákony sú na dennej báze flagrantne porušované tými, pre ktorých by mali byť alfou a omegou pri ich činnosti, spočívajúcej v riadení štátu. Rozhodovacie právomoci týkajúce sa možnosti v konkrétnych prípadoch obmedzovať základné ľudské práva a slobody, ktoré sú v zmysle Ústavy SR a príslušných zákonov zverené do výlučnej kompetencie Vlády SR, príp. Národnej rady SR a Prezidenta SR, sú v rozpore so všetkými zásadami právneho štátu delegované na subjekty ako je Úrad verejného zdravotníctva, „akúsi pandemickú komisiu“, krízový štáb a pod… Orgány výkonnej moci vydávajú rozhodnutia, ktorými razantne, nezákonne, ale najmä absolútne neprimerane obmedzujú životy obyvateľov SR a to vo všetkých oblastiach. Dochádza k znefunkčneniu parlamentnej demokracie, keď Národná rada SR prijala už vyše 50 právnych predpisov v skrátenom legislatívnom konaní, teda bez možnosti, aby prebehol riadny legislatívny proces. Drvivá väčšina týchto zákonov pritom nemá s riešením pandemickej situácie žiadnu súvislosť. Justícia je prostredníctvom výkonnej moci a najmä médií dehonestovaná ako celok.
V spoločnosti sa o nej vytvára obraz ako o nefunkčnom, ťažkopádnom skorumpovanom článku a to len z toho dôvodu, že v radoch sudcov sa našlo zopár takých, ktorí sa možno spreneverili svojmu poslaniu, pričom doposiaľ nie sú  právoplatne odsúdení.

A preto dôrazne odmietame:

–  porušovanie základných práv a slobôd garantovaných každému občanovi tohto štátu v Ústave SR;
–  ignorovovanie zásad trojdelenia moci výkonnou mocou v štáte, pri príprave najväčšej reformy súdnictva v dejinách SR, kde je núdzový stav zneužívaný na znemožnenie konštruktívnej diskusie s odbornou verejnosťou;
–  nerešpektovanie princípu prezumpcie neviny či už zo strany vlády, médií a do určitej miery predsedom Súdnej rady vo vzťahu k sudcom, ako aj  odôvodňovanie porušovania Ústavy SR a zákonov zo strany predsedu Súdnej rady počas núdzového stavu;

–  permanentné očierňovanie justície výkonnou mocou pred občanmi SR;

–  zneužívanie núdzového stavu na prijímanie zásadných právnych úprav týkajúcich sa justície (zmena ústavy v časti kompetencií Ústavného súdu SR);

–  bezdôvodné odnímanie sociálnych práv prakticky všetkým občanom SR;

–  odsudzujeme odstraňovanie slobody slova, prísne obmedzovanie spektra prijateľného názoru a následné diskriminovanie občanov s odlišným názorom tým, že sú zosmiešňovaní a ponižovaní. Skutočná sloboda slova nesmie byť limitovaná zhodným názorom.

Sloboda slova bez sankcií patrí aj ľuďom, s ktorými nesúhlasíme. Ochrana demokracie a právneho štátu nedemokratickými prostriedkami vedie k ich likvidácii;

–  dôrazne odmietame akékoľvek postihovanie sudcu JUDr. Petra Šamka len za to, že prejavil svoj názor zákonným spôsobom;

–  odmietame teatrálne zásahy polície ( NAKA) za účasti médií, ktoré nesmerujú k spravodlivosti, ale k vyvolávaniu nenávisti a znevažovaniu ľudskej dôstojnosti. V právnom štáte aj kriminálnik má právo na spravodlivý súdny proces a zachovanie ľudskej dôstojnosti.

My ako sudcovia sme sa zaviazali dodržiavať Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy a ako zástupcovia jednej z mocí v štáte, ktorá má kontrolnú právomoc cítime potrebu a zároveň povinnosť upozorniť na udalosti, ktoré sa v našej spoločnosti dejú.
Veríme, že naše slová nebudú popudom k nenávisti a túžbe po pomste od adresátov, ale budú prijate láskavo a s rovnakou pokorou, ako boli písané. Sme v prvom rade občanmi SR, ktorým záleží na tom, akým smerom sa bude uberať naša krásna krajina.
Zdroj: https://www.eurorespekt.sk/vyzva-sudcov-na-zachovanie-demokracie-a-pravneho-statu/