Podelíme sa s vami drahí priatelia – podnikatelia o jeden skutočný príbeh. Hlavnou postavou je tradičný slovenský rodinný podnikateľ, ktorý dáva prácu ľuďom, platí dane a odvody, podieľa sa na tvorbe HDP a je jedným z maličkých pilierov nášho hospodárstva.

Na strane druhej je celá byrokratická mašinéria, papierovačky, zákony, nahlášky, povinnosti, kontroly…

Tak, ako azda k takmer každému podnikateľovi, aj k nášmu hlavnému hrdinovi zavítala na pracovisko kontrola, konkrétne z inšpektorátu práce.

Zamestnanci inšpektorátu práce pri výkone kontroly zistili, že podnikateľ údajne zamestnával zamestnancov bez pracovnej zmluvy a nahlášky do Sociálnej poisťovne, čo kontrolóri vyhodnotili ako nelegálne zamestnávanie. Z predmetnej kontroly bol vyhotovený protokol.

Podnikateľ zaujal pri prerokovaní protokolu stanovisko, že sa vyjadrí písomnou formou v lehote, na ktorej sa dohodli s inšpektorom. O pár dní zasielal svoje stanovisko – vyjadrenie k protokolu, kde vyjadril nesúhlas s obsahom protokolu, ani s postupom, aký vykonal inšpektor práce tak pri kontrole, ako aj pri prerokovaní protokolu. Spomína tiež, že mu nie je zrejmé, akým spôsobom inšpektori vypočúvali osoby, ako boli formulované otázky a poukazuje aj na fakt, že mu nebol prehratý videozáznam z kontroly.

Ako reakcia na vyjadrenie k protokolu, bol zo strany inšpektora práce vypracovaný dodatok k protokolu, v ktorom inšpektor aj naďalej trvá na zistených nedostatkoch zaznamenaných v protokole.

Následne o pár dní prišlo nášmu hlavnému hrdinovi – podnikateľovi do schránky z inšpektorátu práce oznámenie o začatí správneho konania, ktoré bolo prevzaté v zákonnej lehote. Inšpektorát práce v ňom vyzýva podnikateľa, aby sa vyjadril ku všetkým zisteným skutočnostiam, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vydanie rozhodnutia.

Podnikateľ vo svojom vyjadrení poukazuje na nepresne, nedostatočne a neobjektívne zistený a zadokumentovaný skutkový stav, najmä v tom, že inšpektor práce zabezpečoval dôkazy o znakoch závislej práce len z ústnych vyjadrení kontrolovaných osôb, pred obvineným účastníka konania a účastník konania nemal možnosť do doby písania tohto vyjadrenia tak isto vypočuť menované osoby tak, ako ich vypočul správny orgán prostredníctvom inšpektora práce. 

Tvrdí tiež, že má dôvodné podozrenie na kladenie sugestívnych a kapciózných otázok menovaným osobám inšpektorom práce a poukazuje na skutočnosť, že vo svojom vyjadrení k protokolu tvrdil, že inšpektor práce nedôsledne, nedostatočne a neobjektívne zistil skutkový stav, a skutkový stav zaznamenal len tak, aby bol na škodu kontrolovanej osoby.

Správny orgán – krajský inšpektorát práce, ktorý vykonal kontrolu na tieto argumenty neprihliadal a vydal rozhodnutie o uložení pokuty v sume 6000 eur, čo odôvodňoval tým, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný.

Podnikateľ sa nevzdával a voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu práce sa odvolal. V odvolaní okrem iného spomína tiež:
,,…protokol v časti určenia zistených nedostatkov sa zakladá len na formálnom jednostrannom konštatovaní inšpektora práce, bez ochoty akceptovať a zadokumentovať aj stav, ktorý v skutočnosti popiera zistenia inšpektora práce.“
,,…na nepresne, nedostatočne a neobjektívne zistený a zadokumentovaný skutkový stav, najmä v tom, že inšpektor práce nezistil ani nezadokumentoval, akú vlastne závislú prácu mali menované osoby vykonávať, čo spôsobuje nepreskúmateľnosť protokolu, že inšpektor práce sa v protokole nevysporiadal so znakmi závislej práce.“
,,…Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že správny orgán nedal účastníkovi konania príležitosť na dôkladné objasnenie veci, a v rámci konania znemožňoval tento cieľ úpravy, svojim aktívnym správaním – bránil uplatneniu práva, nenariadil vo veci ústne pojednávanie a aj svojim pasívnym správaním – opomenul svoju zákonnú povinnosť, oboznámiť účastníka konania so všetkými dôkazmi, ktoré mieni použiť na vydanie rozhodnutia.“
,,…Účastník konania je toho názoru, že správny orgán nezistil a hlavne nedokázal, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty využívania závislej práce, bez splnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu, a že boli naplnené všetky zákonné znaky pojmu „závislá práca“ kumulatívne. Najpodstatnejšou právnou charakteristikou závislej práce je, že ide o prácu, ktorá je vykonávaná v pracovnom čase. Správny orgán nedokázal prácu menovaných osôb v pracovnom čase a je zrejme, že výkon závislej práce nemôže pozostávať len z jedného pracovného výkonu, ale tvorí ho celý súbor pracovných činností zamestnanca, ktoré sa opakujú.“

Odvolanie podnikateľa – účastníka konania bolo postúpene na druhostupňový odvolací správny orgán (Národný inšpektorát práce), ktorý predmetné odvolanie preskúmal a vydal rozhodnutie, ktorým napadnuté rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil (pokutu 6000€) a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Z rozhodnutia NIP vyplýva, že správny orgán musí reagovať na dva druhy problémov, čo sú skutkové okolnosti a právne posúdenie veci a tiež rozobrať dôkazy a podklady pre vydanie rozhodnutia. Je nutné tiež reagovať na pripomienky a návrhy účastníkov konania a vysporiadať sa s rozpormi pri dôkazoch.

Oznámenie o zrušení rozhodnutia (pokuty) bolo doručené aj podnikateľovi, aj krajskému inšpektorátu práce. Správny orgán neskôr uvedené rozhodnutie preskúmal a nášmu hlavnému hrdinovi poslal rozhodnutie, v ktorom konanie zastavuje, nakoľko došiel k záveru, že asi ani ďalším dokazovaním by nebolo možné odstrániť nedostatky vytknuté odvolacím orgánom, tak preto konanie zastavil.

Z uvedeného vyplýva, že má zmysel brániť sa a uplatňovať svoje práva. Aj po procesnej stránke. Ak by sa náš podnikateľ nebránil, alebo nesprávnym spôsobom komunikoval odvolávanie, tak by pravdepodobne pokutu musel zaplatiť.

V tomto prípade ale druhostupňový správny orgán posúdil konanie krajského inšpektorátu ako formálne nesprávne a uvedenú sankciu zrušil. Druhostupňový správny orgán už v konaní pre nemožnosť odstránenia nedostatkov v konaní nepokračoval.

Takto ste drahí priatelia mali možnosť zistiť, koľko úkonov je nutné spraviť preto, aby sa dosiahol v jednej veci úspech. Nestačí začať vtedy, až keď je pokuta na stole! Preto máte možnosť si ako vzory stiahnuť dokumenty (vyjadrenia, odvolania, rozhodnutia, atď.) pre svoje podnikanie jednotlivo, alebo ako kompletný balík so zvýhodnenou cenou a vyše 50 % zľavou.