Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove na základe písomných podnetov spotrebiteľov, evidovaných správnym orgánom pod č. 440/2020 a pod č. 541/2020 vykonal u predávajúceho kontroly, v súvislosti s ktorými bolo zistené, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 18 ods. 4 zákona, v zmysle ktorého je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

SOI po preskúmaní všetkých podkladov pre rozhodnutie dospela k záveru, že za kontrolou zistené porušenie zákona zodpovedá v plnej miere účastník konania. Rozhodnutím číslo P/0020/07/21 bola predávajúcemu uložená sankcia vo výške 1000,00 €.

V zmysle § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Preto vám odporúčame, aby ste dôsledne dbali na termíny, alebo sa s nami kedykoľvek poraďte! Využite službu telefonickej podpory a dostanete informácie od odborníkov vždy, keď budete potrebovať!


Táto informácia a iné zaujímavosti vám prídu tiež formou notifikácie do mobilu, preto našu apku sťahujte tu:
👉 https://www.zrusene-pokuty.sk/apka-pre-vase-podnikanie-s-bonusmi-a-rychlymi-informaciami/


Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk, rozhodnutie č. P/0020/07/21