Rady a tipy pre vás

Príspevky sme presťahovali

02.02.2023

Priatelia, nastal čas zmeny. Odteraz nájdete všetky naše príspevky k aktuálnym témam na webe podnikatelskecentrum.sk. Informácie tam budeme prinášať viac komplexnejšie. Ostatné služby pre vás zostávajú nezmenené. Dokumenty, ktoré sú v ponuke na stiahnutie, sú stále aktuálne. Samozrejme sme k dispozícii tiež pre všetkých, ktorí…

Čítaj viac

Kúpili ste si auto? Pozor na zvolávacie akcie

26.10.2021

Slovenská obchodná inšpekcia je orgán dohľadu nad trhom v automobilovom sektore, preto v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov uverejňuje na svojom webovom sídle dôležité bezpečnostné upozornenia…

Čítaj viac

Pri kontrolách SOI pochybí až tretina podnikateľov

21.10.2021

Slovenská obchodná inšpekcia je organizáciou, ktorá vykonáva štátnu kontrolu vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy dohliada na dodržiavanie platných právnych predpisov subjektmi pôsobiacimi pri predaji tovaru a poskytovaní služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. Približne 70 % z celkového počtu kontrol…

Čítaj viac

Finančné riaditeľstvo SR zrušilo certifikáciu pre O2 eKasa

15.10.2021

Celý článok: https://www.podnikajte.sk/ekasa/o2-ekasa-uz-nema-certifikaciu?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter-2021-41 Zdroje:podnikajte.skfinancnasprava.sk

Čítaj viac

Finančná správa chce podnikateľom pomôcť

08.10.2021

Pripraviť sa na daňovú kontrolu. Na svojej webovej stránke uverejnila informačný materiál so základnými informáciami k výkonu daňovej kontroly, nakoľko vraj týmto spôsobom chce pomôcť daňovým subjektom zvládnuť daňovú kontrolu bez zbytočného stresu. Zdroj: Finančná správahttps://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dan-kontrol-ts

Čítaj viac

Na zápis povinných údajov do Obchodného registra zostáva už len pár dní

17.09.2021

Po predchádzajúcej novele Obchodného zákonníka, vznikli spoločnostiam nové registračné povinnosti. Obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra musia do 30. septembra 2022 zabezpečiť (podať návrh na) zápis identifikačných údajov fyzickej osoby, t. j. rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu alebo pobytového preukazu pri cudzincoch, ktorým nebolo pridelené rodné číslo. Konkrétne ide o identifikačné údaje týkajúce sa:…

Čítaj viac

Možnosť vlastniť viacero obchodných spoločnosti je obmedzená

08.09.2021

Obchodný zákonník v § 105 a uvádza:Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

Čítaj viac

Kvízomaty sú hazardnými hrami

13.08.2021

Upozornil na to Úrad pre reguláciu hazardných hier. Čítať viac

Čítaj viac

Kontaktujte nás preventívne vopred ešte pred kontrolou, poradíme

31.07.2021

Buďte pripravení na prípadné kontroly! Dajte si poradiť od ľudí z praxe. Od ľudí, ktorí boli v minulosti kontrolórmi a vedia ako to v praxi chodí. Vaše podnikanie môžeme pomôcť nastaviť tak, ako to vyžadujú samotní inšpektori. Už vás nič nezaskočí. Prevenciou môžete predísť zbytočným…

Čítaj viac

Jednorazové plastové riady už v obchodoch nekúpite

25.06.2021

„Na Slovensko sa ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Tieto jednorazové plasty sa vo veľkej väčšine na Slovensko dovážajú a u nás končia ako odpad,“ povedal vtedajší  minister životného prostredia László Sólymos. Na základe rozhodnutia EÚ,…

Čítaj viac

Pri predaji na diaľku nezabudnite na povinné údaje

25.05.2021

Zákon o elektronickom obchode upravuje vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku.Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu,…

Čítaj viac

Finančná správa saldokontom posilňuje elektronickú komunikáciu

13.04.2021

Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Pre aktívne elektronicky komunikujúcich daňovníkov sprístupňuje saldokonto. Klienti finančnej správy tak získajú prehľad o stave na svojom osobnom účte z pohodlia domova bez nutnosti osobnej komunikácie s finančnou správou. Saldokonto im umožní získať informácie o neuhradených a uhradených…

Čítaj viac

Spotrebiteľ nevie ako zistiť, či kupuje originál respirátor

09.04.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) svojimi vyhláškami ukladá prevádzkovateľom podnikov, ale aj iným občanom SR povinnosť mať horné dýchacie cesty prekryté respirátormi typu napr. FFP2. Vo vyhláškach je jasne definované, v akých situáciach, kto a za akých podmienok tieto respirátory musí používať. Ak…

Čítaj viac

Nezabudnite na výmenu autentifikačných údajov v eKase

07.04.2021

Po dvoch rokoch od štartu projektu eKasa si musia podnikatelia vymeniť autentifikačné údaje (AU) nahraté v online registračných pokladniciach (ORP). Finančná správa preto dnes zasiela softwarningové upozornenia, v ktorých takmer 76 tisíc používateľom eKasy opäť pripomenie túto povinnosť. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím…

Čítaj viac

Reklamácie počas pandémie sa musia vybaviť načas

19.03.2021

Predávajúci je naďalej povinný postupovať v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, nakoľko aktuálne nie je v platnosti právny predpis, ktorý by túto lehotu predlžoval, ako tomu bolo v prípade prvej vlny, to znamená, že je naďalej povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od…

Čítaj viac

Výrobky, ktoré musia byť označené energetickým štítkom

03.03.2021

Európske energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom už viac ako 20 rokov pri výbere energeticky úsporných výrobkov. Štítky zároveň motivujú výrobcov k inováciám a podporujú záujem o energeticky úsporné produkty. Náklady na prevádzku spotrebičov tak vďaka ponuke a dopytu klesajú. Doteraz používané stupnice väčšinou zahŕňali priveľa tried s označením „+“ a jasne nerozlišovali najúspornejšie…

Čítaj viac

Nový dizajn energetických štítkov

01.03.2021

Nové štítky pre prvé vybrané kategórie výrobkov sa budú v obchodoch zobrazovať od 1. marca 2021. Spotreba energie bude zobrazená výraznejším a jednotným spôsobom. Dolná časť štítku obsahuje rôzne symboly informujúce o vlastnostiach vybraného produktu.  Jednotlivé štítky siedmich skupín výrobkov obsahujú čiastočne nové informácie a nové symboly. Detailné informácie k jednotlivým…

Čítaj viac

Rady a tipy: Minimálna mzda sa zvýšila

15.01.2021

Minimálna mesačná mzda bude v roku 2021 predstavovať sumu vo výške 623,00 eur. Podľa stupňov náročnosti práce je minimálna mzda pre rok 2021 vyjadrená v tabuľke: Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačn mzda 1. 1,0 623 € 2. 1,2 739 € 3. 1,4…

Čítaj viac

Rady a tipy: Zrušenie povinnosti nahlasovať kategórie ÚVZ SR

13.01.2021

Zamestnávatelia už nemajú voči Úradu verejného zdravotníctva SR povinnosť nahlasovať vybrané údaje zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác. Túto povinnosť mali predtým splniť každý rok, najneskôr do 15. januára a nahlásiť tak stav svojich zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Čítaj viac

Rady a tipy: Aj na fyzické osoby sa vzťahujú pri predaji povinnosti zákona

05.01.2021

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ukladá povinnosti aj tým osobám, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy…

Čítaj viac

Rady a tipy: Ako legálne otvoriť prevádzku počas sviatkov, aj počas zákazového opatrenia

21.12.2020

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, čiastka 26/2020 vyšla nedávno Vyhláška 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Úrad z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x),…

Čítaj viac

Rady a tipy: Obaly je už možné spotrebiteľom účtovať

16.12.2020

Po novele zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov už môže predávajúci účtovať spotrebiteľom poplatky za obal pri samoobslužnom predaji. Zo stanoviska SOI: ,,S účinnosťou od 21.07.2020 bola…

Čítaj viac

Rady a tipy: Predávajúci môže od spotrebiteľa vymáhať škodu za neprevzatý tovar

23.10.2020

Neprevzatie objednanej zásielky formou predaja na diaľku (e-shop, FB, IG, a pod.) sa na Slovensku pomaly stáva národným športom. Zákon o ochrane spotrebiteľa pritom kupujúcemu umožňuje bez udania dôvodu odstúpiť do 14 dní od prevzatia produktu, na základe uzavretej zmluvy. V praxi sa kopí mnoho…

Čítaj viac